Projekt grantowy pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych …

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Szkół Specjalnych,

Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Wołowskiego


Ministerstwo Edukacji i Nauki za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosiło w dniu 17 listopada 2020r. otwarty projekt grantowy pn.  Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach. Docelowo projekt skierowany jest do nauczycieli ze szkół i przedszkoli (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych).

Działania wspierające szkoły i przedszkola, mają obejmować rozwijanie kompetencji nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania edukacją zdalną m.in. poprzez prowadzenie:

1)      szkoleń;

2)      doradztwa;

3)      wsparcia indywidualnego i grupowego;

4)      konsultacji;

Szkolenia dotyczyć będą 5 modułów, w tym obligatoryjnie 2 moduły tj.:

  1. Metodyka edukacji zdalnej- 5 godzin
  2. Zintegrowana Platforma Edukacyjna- 5 godzin

oraz 3 moduły do wyboru dotyczące tematyki:

1) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5 godzin;

2) Organizacja procesu kształcenia i wychowania – 7 godzin;

3) Narzędzia edukacji zdalnej- 4 godziny;

4) Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych- 3 godziny;

5) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej – 5 godzin;

6) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej- 2 godziny;

7) Prawne aspekty edukacji zdalnej- 2 godziny;

8) MS Teams- 5 godzin; 

9) Zoom- 5 godzin;  

10) Google Meet – 5 godzin.

Projekt zakłada kontynuację działań na rzecz przygotowania szkół i nauczycieli do pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy https://epodreczniki.pl (Zintegrowana Platforma Edukacyjna – ZPE)
i e-materiałów dostępnych na tej platformie. Wszystkie opracowane w projekcie zasoby zostaną zamieszczone na tej platformie.

Realizacja projektu planowana jest w terminie od stycznia 2021r. do października 2021r. przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie oraz Bibliotekę Pedagogiczną  w Wołowie.

Minimum 50% szkoleń będzie realizowane w formie zdalnej. Zaplanowana liczba nauczycieli
w projekcie wynosi 130 osób. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach grantu
są bezpłatne dla nauczycieli, szkół.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do dyrektorów szkół i przedszkoli
z terenu Powiatu Wołowskiego chętnych do udziału w grancie o wypełnienie i odesłanie do dnia 23 listopada 2020r. tj. do poniedziałku do godziny 12.00 załączonej do pisma deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wstępna deklaracja przystąpienia do projektu-pobierz plik

                                                                     Z zaproszeniem do współpracy

                                                             Krystyna Adaśko – dyrektor