Zadania Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie

  1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów; 
  2. Prowadzenie działalności informacyjnej;
  3. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i dydaktycznej dla nauczycieli, studentów i uczniów;
  4. Umożliwianie korzystania z nowoczesnych nośników informacji;
  5. Udzielanie pomocy metodycznej i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym;
  6. Współpraca z placówkami kształcenia i doskonalenia nauczycieli i z innymi bibliotekami.

Szczegółowe zadania biblioteki pedagogicznej określa jej regulamin.