Cele i zadania poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

1.Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2.Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywnego uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
3.Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
4.Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
5.Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
6.Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodui planowaniu kariery zawodowej.
7.Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

PORADNIA REALIZUJE ZADANIA POPRZEZ:
diagnozę – prowadzi badania dzieci i młodzieży zgłaszających się do poradni, dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych, kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, kształcenia specjalnego,
konsultację –wspiera nauczycieli i rodziców w działaniachwyrównujących szanse edukacyjne ucznia, udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,
terapię – prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej w stosunku do dzieci i młodzieży, inspiruje działalność terapeutyczną w placówkach, udziela pomocy merytorycznej w tym zakresie,
psychoedukację – wspiera rodzinę i szkołę, popularyzuje wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, rozwija umiejętności wychowawcze,
doradztwo – prowadzi doradztwo psychologiczno- pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu, planowania kariery zawodowej,
mediację – podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
interwencje w środowisku ucznia podejmuje działania umożliwiając rozwiązanie sytuacji trudnych we współpracy z innymi powołanymi do tych celów podmiotami,
działalność profilaktyczną – prowadzi zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień alkoholowych, nikotynowych i narkotycznych wśród dzieci i młodzieży i ich rodziców, profilaktyki zaburzeń rozwojowych,
działalność informacyjną – rozpowszechnia w środowisku lokalnym informacje dotyczące działalności poradni oraz innych placówek i instytucji udzielających specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, propaguje informacje na temat kariery zawodowej,
orzecznictwo – organizuje i powołuje zespoły orzekające, które prowadzą postępowanie orzekające i kwalifikujące do:
       – kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami
         rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki
         i metod pracy,
– indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
         uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.