Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli języka polskiego.

Szanowni Państwo  Nauczyciele języka polskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym języka polskiego serdecznie zapraszają
nauczycieli  języka polskiego na IV spotkanie w ramach Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli języka polskiego.

Plan spotkania:

  1. Podsumowanie pracy  za rok 2020/2021. Ewaluacja i wnioski.
  2. Dobre praktyki w zakresie nauczania zdalnego- wymiana doświadczeń.
  3. Zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole – jak radzić sobie z uczniami
    w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią? Pomysły na zajęcia edukacyjne odbudowujące wzajemne relacje.

Termin spotkania: 16.06.2021 (środa), godz. 15.00- 16.30
Miejsce:  online, na platformie MS Teams

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4250b81812b4727a8e0a3555debad1b%40thread.tacv2/1622636207038?context=%7b%22Tid%22%3a%2288f59d32-c45f-4b37-980c-47a4085647d1%22%2c%22Oid%22%3a%22a2cbeb4b-683e-4dd9-bca4-59ab166229bc%22%7d

Jeśli Państwo nie korzystacie z aplikacji, proszę wejść przez przeglądarkę.

Wszelkie zapytania proszę kierować do doradcy:  Danuta Haller tel. 889333946

                              Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy,

Doradca metodyczny                                                        Dyrektor PCE i PP-P w Wołowie
języka polskiego
mgr Danuta Haller                                                                         mgr Krystyna Adaśko