Konkurs historyczno-plastyczny na wykonanie pracy plastycznej dla uczniów wszystkich typów szkół „Konstytucja 3 Maja – 1791 rok”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy placówek oświatowych

powiatu wołowskiego

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie z okazji przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 – Rokiem 230-lecia Konstytucji 3 Maja – ogłasza konkurs historyczno-plastyczny na wykonanie pracy plastycznej dla uczniów wszystkich typów szkół nt.:

                            „Konstytucja 3 Maja – 1791 rok”

Celem konkursu jest :

  • upamiętnienie 230 rocznicy Konstytucji 3 Maja,
  • propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych  wzorców osobowych,
  • pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny,
  • zachęcenie do ciekawej interpretacji tematu, przy zastosowaniu różnych środków artystycznego wyrazu oraz technik plastycznych,
  • rozwijanie i promowanie zdolności artystycznych uczniów,
  • podejmowanie różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
  • promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,

Regulamin konkursu:

1. Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach:

– kategoria I: dzieci przedszkolne

         – kategoria II: klasy I – IV szkoły podstawowej

            – kategoria III: klasy V – VIII szkoły podstawowej

            – kategoria IV: szkoły ponadpodstawowe

2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej na temat Konstytucji 3 Maja. Konkurs ma na celu niesienie walorów edukacyjnych i utrwalania wiedzy historycznej o pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie.

Praca konkursowa powinna przedstawiać sceny upamiętniające proces uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jej znaczenie dla narodu polskiego lub postacie które odegrały znaczącą rolę w jej tworzeniu.

3. Technika wykonania dowolna: rysunek, kredka, akwarela, collage, grafika i inne techniki mieszane płaskie. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi.

4. Format pracy :  A-3 – papier brystol

5. Każdą pracę należy opatrzyć metryczką umieszczoną :

-z przodu – w prawym górnym rogu : imię i wiek dziecka

-z tyłu- imię i nazwisko dziecka , klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna

6. Każda szkoła/placówka może zgłosić do konkursu do 10 prac uczniowskich z każdej kategorii wiekowej.

7. Prace należy składać w siedzibie PCE i PPP  w Wołowie – Biblioteka   Pedagogiczna do dnia 20 marca 2021 r. bezpośrednio lub w formie elektronicznej (zdjęcie lub scan) e-mailem lub na platformie edukacyjnej.         

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 1 kwietnia 2021 r. na stronie  internetowej: www.wolowpce.pl.

9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

10. Kryterium oceny:

– walory artystyczne i estetyczne

– ciekawa interpretacja proponowanej tematyki

– stopień samodzielności wykonania pracy

11. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja zwycięskich  prac  nastąpi  podczas

       XIV Powiatowej Gali Laureata – 9 czerwca 2021r.

12. Nasze dane teleadresowe:

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej-

Biblioteka Pedagogiczna

ul. Kościuszki 27

56-100 Wołów

Tel.71/389-14-07

e-mail: wolow@wolow.dbp.wroc.pl

platforma edukacyjna: platforma edukacyjna PCEiPPP w Wołowie

Z poważaniem

Krystyna Adaśko – dyrektor

Sprawę prowadzi :  Urszula Bajewicz, Justyna Drozd