Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE ZAKWALIFIKOWANY DO REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU„ NOWA ROLA PLACÓWEK  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI ”

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie jako jedna z 50 placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce po złożeniu wniosku aplikacyjnego został zakwalifikowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 programu „Nowa Rola Placówek Doskonalenia”.  Celem programu jest wsparcie publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz ich przygotowanie do udziału w nowym systemie wspomagania pracy szkół. Zmiany wprowadzane w systemie oświaty stawiają przed placówkami doskonalenia nauczycieli nowe wyzwania. Obejmować one będą cały proces wspomagania, poczynając od wspólnie ze szkołą przeprowadzonej diagnozy potrzeb, poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i współpracę przy opracowaniu wniosków do dalszej pracy. Program „Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli” ma na celu pomoc placówkom doskonalenia nauczycieli w merytorycznym, organizacyjnym i kadrowym przygotowaniu się do spełniania wymagań stawianych im przez państwo oraz do procesowego wspomagania szkół.  

W roku szkolnym 2012/2013 pilotaż będzie obejmował prowadzenie rocznego procesu wspomagania w szkołach przez przygotowanych w programie 2 animatorów, którzy obejmą swą opieką dodatkowo 2 szkoły nie uczestniczące w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W Powiecie Wołowskim pilotażem objęte zostaną 2 placówki kształcenia specjalnego tj. Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie i Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Zdaniem Krystyny Adaśko- dyrektora PCE i PPP w Wołowie, wybór szkół kształcenia specjalnego w pilotażu, pozwoli na prowadzenie w tych szkołach ( nie objętych projektem)  długofalowych form pomocy w szkole poczynając od diagnozy potrzeb poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i współpracę przy opracowaniu wniosków do dalszej pracy.
Realizacja w/w programu  to także dodatkowy atrybut w przystąpieniu PODN w Wołowie do ogólnopolskiego  procesu akredytacji placówki, do którego przygotowujemy się i planuję zgłosić naszą placówkę- dodaje dyrektor Krystyna Adaśko.