Podpisanie umowy projektowej ORE- PCE i PPP w Wołowie

Projekt grantowy „Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli wkształceniu na odległość”realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Powiatowe Centrum  Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie
rozpoczęło realizację projektu grantowego dotyczącego wsparcia 165 nauczycieli z terenu Powiatu Wołowskiego w kształceniu na odległość. Program Operacyjny Wiedza i Edukacji Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na kwotę 147 442,00 zł, w tym wartość dofinansowania 147 442,00 zł.
          Projekt grantowy realizowany będzie od kwietnia do listopada 2021r. we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z CIE w trybie nadzwyczajnym, ukierunkowanym na ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Celem projektu jest:

  • wsparcie kadr Ośrodka w zakresie przygotowania nauczycieli szkół i przedszkoli
    do prowadzenia edukacji zdalnej,
  • wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami,
  • przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

       Do projektu zgłosiło się osiem szkół i przedszkoli, w tym placówka kształcenia specjalnego z terenu Powiatu Wołowskiego.  Projekt obejmować będzie szkolenia kadry PODN i Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie, a następnie bezpłatne szkolenia specjalistyczne oraz doradztwo metodyczne, konsultacje skierowane do 152 nauczycieli zgłoszonych do projektu placówek edukacyjnych.

       Szkolenia zrealizowane zostaną zgodnie z ramowym programem szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej. 
Uczestnicy grantu skorzystają ze szkoleń realizowanych w formie zdalnej lub częściowo zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ORE oraz własnych zasobów PODN w Wołowie i Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie. Działania szkoleniowe i konsultacyjno-doradcze skierowane do nauczycieli będą realizowane przez kadrę PODN – doradców metodycznych, nauczycieli bibliotekarzy oraz ekspertów zewnętrznych.  Działania doskonalące obejmują cykl szkoleń dla nauczycieli szkół i przedszkoli obejmujący poznanie metodyki oraz najczęściej stosowanych narzędzi w kształceniu na odległość. Wynikiem wspólnej pracy szkoleniowo – doradczej będzie opracowanie 2 pakietów materiałów dydaktycznych zawierających scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, w tym placówki kształcenia specjalnego.

Wszystkim dyrektorom, nauczycielom szkół, przedszkoli z terenu Powiatu Wołowskiego uczestniczących w projekcie, życzymy satysfakcji zawodowej w zakresie wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość, w tym podniesienia kompetencji zawodowych w obszarze kształcenia zdalnego.

Podpisanie umowy projektowej ORE- PCE i PPP w Wołowie- Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie, Katarzyna Chrobak- lider projektu z ramienia PCE i PPP w Wołowie