SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 342) Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że sprawozdania finansowe za rok2020, na które składają się:

  1. bilans jednostki budżetowej,
  2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  4. informacja dodatkowa,

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.