„Homonimy w języku obcym” XII Powiatowy Konkurs Plastyczno-Językowy

Uprzejmie informujemy, że rusza dwunasta edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno-Językowego, przeznaczonego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu wołowskiego.
Temat tegorocznego konkursu brzmi „Homonimy w języku obcym”.Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych serdecznie zapraszają do udziału
w konkursie.

CELE KONKURSU

 1. Inspirowanie uczniów do działań kreatywnych, rozbudzenie wyobraźni.
 2. Wspieranie uzdolnień plastycznych i językowych uczniów.
 3. Stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie.

WYMAGANIA KONKURSOWE

 1. W ramach konkursu należy wyszukać homonimy w języku obcym, przedstawić je w dowolnej technice artystycznej i umieścić w odpowiednim kontekście w zdaniu. Praca musi zawierać co najmniej 2 homonimy. Technika wykonania pracy jest dowolna, np. rysunek, malunek, wyklejanka.
 2. Wymagany format pracy to A-4. Praca wykonana w innym formacie niż A4 nie bierze udziału w konkursie.
 3. Jury będzie oceniać:
  a) zgodność pracy z tematem konkursu
  b) atrakcyjność fabuły, oryginalność
  c) poprawność językową, walory języka
  d) poziom artystyczny ilustracji i ich adekwatność do tekstu
  Konkurs ma strukturę dwuetapową.
  Etap szkolny: Uczniowie biorący udział w konkursie wykonują prace konkursowe. Szkolna Komisja wybiera 3 najciekawsze pomysły z każdego języka, a następnie przekazuje prace do PCE i PPP w Wołowie do dnia 15 lutego 2021 r.
  Etap powiatowy: W dniach od 17 lutego do 3 marca 2021 r. w PCE i PPP w Wołowie odbędzie się wystawa nadesłanych prac. W tym czasie komisja oceni prace i wyłoni zwycięzców. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest złożenie minimum 5 prac z danego języka obcego.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Gali Laureata 2021 – o dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani.

Na odwrocie każdej pracy powinny znajdować się dokładne dane:
imię i nazwisko uczestnika,
nazwa szkoły,
klasa,
nazwisko uczącego nauczyciela.
Bez tych danych praca nie bierze udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych.

Z poważaniem

Dyrektor
Krystyna Adaśko

Doradca metodyczny
Ewa Nowak