Zaproszenie do drugiej rundy konsultacji dotyczących zmian na rzecz edukacji włączającej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele. Rozpoczęła druga runda spotkań konsultacyjnych w projekcie pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Potrwają one do 30 listopada 2020 r. Podczas spotkań i konsultacji będzie omawiany drugi projekt założeń zmian legislacyjnych, które są ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia wszystkich dzieci i uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Projekt „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”.Projekt „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcie Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Jego celem jest przygotowanie zmian prawnych oraz propozycji działań, które umożliwią wdrożenie w codziennej praktyce przedszkoli i szkół założeń edukacji włączającej rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Edukacja ta daje możliwość nauki w przedszkolach i szkołach najbliższych miejscu zamieszkania, w sposób zapewniający wszystkim uczniom uczestnictwo w procesie kształcenia i w życiu społecznym oraz osiąganie postępów. Tak rozumiana edukacja włączająca jest docelowo ukierunkowana na włączenie społeczne i jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do samodzielności w ich życiu dorosłym.  Spotkania konsultacyjne. Efektem poprzedniego etapu projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” było przygotowanie rekomendacji (https://www.gov.pl/web/edukacja/projekt-realizowany-w-ramach-program-wsparcia-reform-strukturalnych), które stanowiły podstawę do opracowania pierwszej wersji projektu założeń. Została ona poddana konsultacjom podczas trzech spotkań, które odbyły się w lutym 2020 r. w Lublinie, Krakowie i Katowicach. Na podstawie zebranych wówczas informacji zwrotnych, uwag i propozycji opracowano drugą wersję projektu założeń, która obecnie jest konsultowana. Zmiany legislacyjne w drugim projekcie założeń są ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia wszystkich dzieci i uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Będę one omawiane podczas dziewięciu spotkań regionalnych i konsultacje on-line.Aby umożliwić udział w konsultacjach szerszej grupie odbiorów, uruchomiliśmy także ankietę on-line. Za jej pośrednictwem można wyrazić swoją opinię i przesłać uwagi do projektu założeń.Link do ankiety: https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=713916&newtest=Y&lang=pl
Konsultacje potrwają do 30 listopada 2020 r. 
Na podstawie informacji i uwag zebranych podczas spotkań regionalnych i konsultacji on-line zostanie przygotowana finalna wersja projektu założeń, która będzie dostępna w pierwszej
połowie 2021 r.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!
Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie