Współpraca Polsko -Litewska

11 kwietnia 2013 – Wizyta dyrektorów placówek oświatowych z Litwy w siedzibie Powiatowego  Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Dyrektor Poradni w Wilnie złożyła wstępną deklarację współpracy.

Litewscy Dyrektorzy w PCE i PPP w Wołowie

11 kwietnia 2013 roku w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie odbyło się spotkanie, w ramach wizyty studyjnej z 20 dyrektorami szkół oraz pracownikami poradni  psychologiczno-pedagogicznych z Litwy. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Wołowski- Grzegorz Łyczko, specjalista wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Wołowie –Michał Gołąb, autorka programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Joanna Sakowska. Centrum Edukacji reprezentowały: Krystyna Adaśko – dyrektor, edukator, koordynator i realizator programu szkoła dla rodziców i wychowawców, Małgorzata Urban- wicedyrektor PCE i PPP  oraz realizatorzy programu w poradniach p-p– Dagmara Danielczyk-Słomian- psycholog PPP Brzeg Dolny, Ewa Stróżyk- psycholog- PPP Wołów i Małgorzata Klemens-pedagog- PPP Wołów.

Gości przywitała Pani Krystyna Adaśko –  dyrektor PCE i PPP w Wołowie. Następnie Pan Starosta Grzegorz Łyczko przybliżył charakterystykę Powiatu Wołowskiego oraz zadania edukacyjne realizowane przez powiat. Wyraził także słowa uznania i podziękowania za wyróżnienie placówki powiatu wołowskiego – PCE i PPP w Wołowie  wśród dwóch  placówek wizytujących  Polsce, które odnoszą sukcesy w realizacji programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców tj. Szkoła w Wałbrzychu i PCE i PPP w Wołowie. Pani dyrektor PCE i PPP w Wołowie  przedstawiła zadania placówki w tym  najważniejsze projekty realizowane przez naszą instytucję związane z reformą systemu edukacji oraz przedstawiła system upowszechniania programu oraz podzieliła się doświadczenia w realizacji w/w programu od 9 lat w PCE i PPP w Wołowie.

  

    

Po wystąpieniach i prezentacji pracownicy PCE i PPP w Wołowie odpowiadali na liczne pytania gości. Wymieniano też doświadczenia i informacje dotyczące systemu wspierania szkół przez poradnie, roli i zadań poradni oraz roli dyrektora szkoły we wdrażaniu działań profilaktycznych dobrej jakości. Pani Roma Vida Pivorienė dyrektor Poradni w Wilnie złożyła wstępną deklarację współpracy z PCE i PPP w Wołowie w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej pomiędzy poradniami, co zostało przyjęte z aprobatą zarówno przez dyrekcję  jak i pracowników poradniPCE i PPP w Wołowie.