„Praca z dziećmi, diagnostyczne i terapeutyczne metody pracy”. Kolejna edycja spotkań merytorycznych

W dniach 8-11 października 2015roku w placówkach Poradni Wychowawczych w Winsen i Buchholz odbyła się kolejna edycja spotkań merytorycznych   w ramach współpracy międzynarodowej. 

Kolejna edycja spotkań merytorycznych w ramach międzynarodowego seminarium                                    

Kolejna edycja spotkań merytorycznych w ramach międzynarodowego seminarium

„Praca z dziećmi, diagnostyczne i terapeutyczne metody pracy”.

W dniach 8-11 października 2015roku w placówkach Poradni Wychowawczych w Winsen i Buchholz odbyła się kolejna edycja spotkań merytorycznych   w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi z Brzegu Dolnego i Wołowa wchodzącymi w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie  a Poradniami Wychowawczymi Powiatu Harburg      w Winsen i Buchholtz. Członkiem służbowej delegacji był Wicestarosta Powiatu Wołowskiego Pan Władysław Boczar, dyrektor Krystyna Adaśko,  wicedyrektor Małgorzata Urban oraz pedagodzy obydwu poradni powiatu wołowskiego.

Tematem  przewodnim spotkań merytorycznych seminarium był diagnostyczny i terapeutyczny aspekt pracy z dziećmi. Udział w kolejnej ósmej edycji współpracy pomiędzy placówkami jest efektem zdiagnozowanej potrzeby formy doskonalenia zawodowego w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i rodziną będącą w kryzysie i wymagającej specjalistycznego wsparcia. Seminarium naukowe prowadzone było przez partnerów -pracowników merytorycznych Powiatowych Poradni Wychowawczych w Winsen i Buchholz, miało na celu popularyzację metod diagnostyczno – terapeutycznych aktualnie stosowanych przez naszych partnerów.  Z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyliśmy i  zapoznaliśmy się z zaproponowanymi tematami pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej przez specjalistów niemieckich. Zajęcia warsztatowe dotyczyły: poradnictwa rozwojowo wychowawczego w przedziale wiekowym 0-3 lata z uwzględnieniem nagrania video sekwencji kontaktu matka- dziecko, psychoterapii behawioralnej – lęku przed pająkami,konkretyzacji życzeń dziecka za pomocą rysunku, diagnozowania Testem Stosunków Relacji

Rodzinnych, terapeutycznej pracy grupowej z chłopcami w wieku 7-8 lat z zaburzeniami w relacjach społecznych, terapeutycznej pracy grupowej z dziećmi w wieku 8-12 lat z rodzin, których rodzice żyją w separacji albo są po rozwodzie. Wartością dodaną wymiany doświadczeń zawodowych była integracja  naszych środowisk zawodowych nie tylko  poprzez wspólne działania w ramach seminarium, ale także udział w lokalnych uroczystościach kulturalnych. Należy podkreślić, iż przez wszystkie lata naszej współpracy wymiana międzynarodowa była współfinasowana w ramach opracowywanych projektów przez pracowników merytorycznych PCE i PPP w Wołowie ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

         Małgorzata Klemens, Małgorzata Urban