15.06.2023 r. szkoleniowe: “RUCH KADROWY W ROKU 2023”

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie serdecznie zaprasza dyrektorów i kadrę zarządzającą placówkami oświatowymi
oraz pracowników zajmujących się obsługą kadrowo – płacową placówek oświatowych, pracowników administracyjnych, sekretarzy zajmujących się tematyką prawa pracy w placówkach oświatowych na szkolenie:

„RUCH KADROWY W ROKU 2023”

Cel szkolenia:

Celem warsztatu jest aktualizacja oraz nabycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu polityki kadrowej w oświacie, w szczególności: z zakresu zasad nawiązania, przekształcenia, przeniesienia, ograniczenia i rozwiązania stosunku pracy na podstawie Karty Nauczyciela po 1 września 2022 r. oraz najnowszych przepisów Kodeksu pracy obowiązujących od 2023 r.

Program:

 1. Zatrudnianie pracowników po 1 września 2023 r.
 1. Zmiany w Karcie nauczyciela z dn. 5 sierpnia 2022 r. oraz przepisy wykonawcze.
 2. Powiązanie nowych form zatrudnienia nauczycieli z nową ścieżką awansu zawodowego.
 3. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych, a nowa forma zatrudnienia.
 4. Nowa pragmatyka zatrudniania nauczycieli i nowe zasady nawiązania stosunku pracy.
  1. Umowa na czas określony z nauczycielem w przygotowaniu zawodowym na 2 lata.
  2. Umowa na czas nieokreślony z nauczycielem początkującym po 2 latach pracy.
  3. Umowa na czas nieokreślony z  nauczycielem bez stopnia – kontraktowym.
 5. Obowiązujące przepisy prawa KN w zakresie zatrudniania nauczycieli – usystematyzowanie wiedzy:
  1. Umowy na czas określony, nieokreślony i z mianowania,
  2. Przekształcenie umowy na czas nieokreślony na umowę z mianowania,
  3. Umowa na zastępstwo i z organizacji pracy,
  4. Umowa bez przygotowania pedagogicznego,
  5. Umowa bez kwalifikacji za zgodą kuratora oświaty,
  6. Inne formy i zasady zawierania umów.
 6. Zasady obliczania okresu przygotowania do zawodu z uwzględnieniem:
  1. przerw w zatrudnieniu,
  2. okresów nieświadczenia pracy z różnych powodów,
  3. zmiany pracodawcy .
 7. Limity umów na czas określony z KN – kiedy obligatoryjne.
 8. Zasada „jednej umowy z KN dla jednego nauczyciela zatrudnionego w jednej placówce oświatowej. Wyjątki: nawiązania więcej niż jednej umowy z nauczycielem – kiedy obligatoryjne.
 9. Pensum łączone i pensum uśrednione – zasady ustalania i stosowania.
 10. Ruchy kadrowe 2023 – uwzględniające nowe przepisy nowelizacji KN i KP.
 1. Przepisy prawne z zakresu ruchu kadrowego na kolejny rok szkolny.
 2. Zmiany stosunku pracy: oddelegowanie do innej jednostki, uzupełnianie etatu, zmniejszenie wymiaru etatu, stan nieczynny.
 3. Dobór kadr do zwolnienia według nowych zasad.
 4. Rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem:
 1. Rozwiązywanie stosunku pracy za porozumieniem stron,
 2. Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem,
 3. Wygaśnięcie stosunku pracy,
 4. Konsultacje ze związkami zawodowymi dc rozwiązania stosunku pracy.
 5. Przekształcające stosunek pracy w umowę z mianowania.
 6. Przeniesienie nauczycieli:
 1. Przenoszenie nauczyciela do pracy na innym stanowisku w szkole macierzystej
  lub na to samo stanowisko do innej szkoły,
 2. Przeniesienie służbowe,
 3. Przeniesienie na wniosek nauczyciela.
 4. Uzupełnianie etatu w innej placówce.
 5. Porozumienia zmieniające.
 6. Zobowiązania wobec nauczycieli (odprawy, ekwiwalenty, urlopy).
 7. Wydawanie dokumentacje kat. C – m.in. świadectwo pracy.
 1. Obowiązujące zmiany i projekt zmian w Kodeksie Pracy w roku 2023 i jego wpływ na proces zatrudniania i zwalniania nauczycieli.
 1. Zdalna praca.
 2. Kontrola trzeźwości.
 3. Urlopy na nowych zasadach (urlop rodzicielski, macierzyński, bezpłatny opiekuńczy-nowość, urlop ojcowski).
 4. Dodatkowe przerwy i elastyczna organizacja czasu pracy.
 5. Ochrona pracowników na podstawie umów na czas określony.
 6. Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach.
 7. Zakaz zabraniania pracownikowi, co do zasady, jednoczesnego pozostawania
  w stosunku pracy z innym pracodawcą.
 8. Nieodpłatne i wliczane do czasu pracy szkolenie wdrożeniowe do pracy jako obowiązek pracodawcy.
 9. Inne.
 1. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie zatrudniania nauczycieli.
 1. Kontrole organu prowadzącego.
 2. Kontrole organu nadzoru.
 3. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS, RIO i in.
 • Pytania i wnioski. Podsumowanie.  Rekomendacje.

Prowadzący spotkanie: mgr Renata Tomczyk – trener, doświadczony edukator i doradca
w oświacie. Prowadzi wykłady z prawa oświatowego i prawa pracy, Systemu Informacji Oświatowej, prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i promocji placówki oświatowej, organizacji pracy szkoły tj. konstruowanie arkusza organizacyjnego.

Adresaci: dyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi i pracownicy zajmujący się
obsługą kadrowo-płacową placówek oświatowych, pracownicy administracyjni
zajmujących się tematyką prawa pracy w placówkach oświatowych.

Termin szkolenia: 

 • 15.06.2023 r.
 • 09.00 – 13.00 – szkolenie stacjonarne
 • 13.00 – 14.00 – konsultacje indywidualne          

Miejsce spotkania:

 • Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C) – w przypadku realizacji szkolenia

w formule stacjonarnej – grupa min. 15 osób,

 • online –  w przypadku zebrania grupy poniżej 15 osób

Koszt szkolenia: 350 zł/ osoba + 100 zł kolejna osoba z placówki

Cena obejmuje:

 • imienny certyfikat ukończenia warsztatu
 • pakiet materiałów merytorycznych w formie elektronicznej
 • wsparcie trenera po warsztacie (mailowe lub telefoniczne)
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Ewaluacja szkolenia


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) do 05.06.2023 r.

Serdecznie zapraszamy

Specjalista ds. koordynacji                                                                                Dyrektor
i organizacji szkoleń                                                                                
mgr Krystyna Adaśko

mgr Katarzyna Juszczak