Zapraszamy na trening umiejętności wychowawczych „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” OFERTA DLA GRUPY PROFESJONALISTÓW

Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych
dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców
według ogólnopolskiego programu edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznego

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Motto programu: Wychowywać to kochać i wymagać.

Program edukacyjno – wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców. W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów. Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania.

Główne cele:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,
 • doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko,
 • poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,
 • ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
 • pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,
 • poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem,
 • nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych.

      Blok tematyczny. BUDOWANIE RELACJI DOROSŁY – DZIECKO.

 1. Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 2. Granice. Wyrażanie oczekiwań i zasad tak, aby były przez dziecko respektowane.
 3. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 4. Uczucia. Aktywne, wspierające słuchanie
 5. Motywowanie dziecka do współdziałania i współpracy
 6. Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 7. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
 8. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 9. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 10. Wzmocnienie pozytywne, nagroda.

Metody pracy: elementy wykładu, warsztaty, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusja,
                           praca samodzielna, autorefleksja, wymiana własnych doświadczeń

Grupa szkoleniowa: 10 – 14 osób (realizacja możliwa pod warunkiem zebrania się grupy min. 10 osób)

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

ul. Kościuszki 27 (budynek C) – sala konferencyjna, I piętro

Termin: 17 – 18 – 19 – 20 listopada 2022 r.

 • 17 – 18. 11. 2022 godz. 15.00 – 20.00 (czwartek – piątek)
 • 19 – 20. 11. 2022 godz. 9.00 – 18.00   (sobota – niedziela)

Prowadzący szkolenie: mgr Krystyna Adaśko – ogólnopolski trener ORE, edukator,

koordynator i realizator programu.

Koszt szkolenia: 800 zł/ osoba

Cena obejmuje:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniającego do prowadzenia treningu umiejętności wychowawczych z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami według programu
  „Szkoła dla rodziców i wychowawców” rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
  w Warszawie według I części programu;
 • Komplet materiałów:
 • Książka „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – Joanna Sakowska
 • Poradnik „Jak kochać i wymagać”
 • Zeszyt metodyczny – niezbędnik uczestnika zajęć
 • Materiały merytoryczne w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD)
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Przerwa kawowa
 • Wynagrodzenie trenera
 • Ewaluacja szkolenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 21.10.2022 r.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko