Szkolenie 08.09.2022r. dla dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli szkół placówek oświatowych : Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych na szkolenie:

„Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

Celem szkolenia jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat podstaw prawnych organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wyjaśnienie czym jest efektywna pomoc psychologiczno – pedagogiczna, do kogo jest adresowana oraz w jaki sposób należy ją planować
i dokumentować.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 3. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 4. Zadania dyrektora, nauczycieli oraz specjalistów, w tym pedagoga specjalnego
  w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 5. Dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 6. Prezentacja Programu Wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów
  i nauczycieli

Prowadzący spotkanie: mgr Paweł Łukaszewski – pedagog resocjalizacji, menadżer, terapeuta TSR w procesie certyfikacji, terapeuta kognitywny, socjoterapeuta CBT. Były wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, obecnie dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej. Wykładowca akademicki w WSNP w Warszawie  oraz DSW we Wrocławiu. Koordynator w Programie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, realizowanym przez UKSW w Warszawie i Fundację Polskiej Akademii Nauk.  Koordynator i ekspert w projektach doskonalenia zawodowego nauczycieli ORE w Warszawie, trener terenowy Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, trener i wykładowca w publicznych i niepublicznych ośrodkach doskonalenia zawodowego nauczycieli, autor projektów szkoleniowych m. in. w obszarach takich jak: prawo oświatowe, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zaburzenia zachowania i problemy emocjonalne, samorządność uczniów, ocenianie wspierające, udział rodziców w życiu szkoły, nadzór pedagogiczny, prawo oświatowe, nowoczesne zarządzanie instytucją.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Termin szkolenia:  08.09.2022 (czwartek) godz. 10:00

Czas trwania: 3 godz. dydaktyczne

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie
ul. T. Kościuszki 27 (budynek C)

Koszt szkolenia: 90 zł/ osoba (realizacja możliwa pod warunkiem zebrania się grupy 10 osób)

Cena obejmuje:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1045 ze zm.) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • Materiały szkoleniowe
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Ewaluacja szkolenia


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 06.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy!

Specjalista ds. koordynacji                                                                  Dyrektor
i organizacji szkoleń                                                                    
mgr Krystyna Adaśko

mgr Katarzyna Chrobak