Szkolenie „Awans zawodowy nauczyciela – zakończenie stażu, postępowanie kwalifikacyjne/egzaminacyjne”

Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych
na szkolenie nt.:

„Awans zawodowy nauczyciela
– zakończenie stażu, postępowanie kwalifikacyjne/egzaminacyjne”

Cel ogólny: poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli
                     wszystkich stopni

Cele szczegółowe:

 • przypomnienie zapisów aktów prawnych regulujących uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,
 • analiza obowiązków nauczyciela po zakończeniu stażu,
 • omówienie przebiegu postępowania kwalifikacyjnego/egzaminacyjnego

Treści kształcenia:

 1. Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie stażu i ocena za okres stażu.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne – wymagana dokumentacja i przebieg postępowania.

Literatura:

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2215)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.)Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r., poz. 2200.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r., poz. 1289)Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnychForum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli http://moodle.koweziu.edu.plwww.men.gov.plhttps://www.wroclaw.pl/awans-zawodowyE. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela stażysty”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, styczeń  2019E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, kwiecień 2019E. Norkowska, „Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września
2018 r.”, FORUM Oświata, wrzesień 2018Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014  

Prowadząca spotkanie: mgr inż. Ewa Norkowskawieloletni ekspert w dziedzinie prawa
                                                                                           oświatowego

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Forma pracy:  wykład, praca metodami warsztatowymi, indywidualne konsultacje


Termin szkolenia:
    05.05.2021 (środa) godz. 15.00 – 18.00

Koszt szkolenia :  60 zł/ osoba (realizacja możliwa pod warunkiem zebrania się grupy
                                 20 osobowej)

Cena obejmuje:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1045) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • Materiały szkoleniowe
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Ewaluacja szkolenia
 • Indywidualne konsultacje po szkoleniu

Miejsce spotkania:    szkolenie on – line – link do platformy zostanie przesłany dzień przed szkoleniem do osób, które zgłosiły swój udział.


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 04.05.2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

Specjalista ds. koordynacji                                                                                                        Dyrektor
i organizacji szkoleń                                                                                                    mgr Krystyna Adaśko

mgr Katarzyna Chrobak