Regulamin I Powiatowego Konkursu „Savoir- vivre, czyli szacunek zawsze i wszędzie” rok szkolny 2020/2021

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Cele konkursu:

 • przypomnienie podstawowych zasad savoir-vivre w różnych sytuacjach
 • uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi
 • rozumienie zasadności istnienia przyjętych norm obyczajowych

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs „Savoir- vivre, czyli szacunek zawsze i wszędzie” ma zasięg powiatowy, organizowany jest dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i uczniów klas 1 szkół ponadpodstawowych tylko na etapie powiatowym.
 2. Materiał przygotowujący uczniów do konkursu przesłany zostanie do nauczyciela koordynatora
  po wykonaniu zgłoszenia na podany adres email.
 3. Uczniowie rozwiązują zadania konkursowe w formie testu jedno lub wielokrotnego wyboru.  
 4. Konkurs powiatowy nadzoruje komisja składająca się z doradcy metodycznego oraz obecnych opiekunów uczniów podczas konkursu, powołanych przez organizatora w dniu konkursu.
 5. Opiekunowie otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do zadań konkursowych dzień przed konkursem. W dniu konkursu roześlą powyższy link uczniom na ich konta e-mail, nadzorując uruchomienie i rozwiązywanie zadań konkursowych.
 6. W skład komisji konkursowej na szczeblu powiatowym wchodzą:

a. przewodniczący – doradca metodyczny przy PCE i PPP w Wołowie.                                              

b. członkowie – koordynatorzy szkolni  Komisja kwalifikuje uczniów do etapu powiatowego, biorąc pod uwagę wszystkich zgłoszonych przez szkoły uczniów.

 1. Z konkursu powiatowego zostanie sporządzony protokół po konkursowy.
 2. Sprawdzanie prac z etapu powiatowego odbędzie się pod kierunkiem doradcy metodycznego,
  w terminie i miejscu  ustalonym przez organizatora w harmonogramie.
 3. Zagadnienia konkursowe są układane przez doradcę metodycznego i zatwierdzane przez organizatora.           
 4. Tytuł laureata i nagrody zostaną wręczone na Gali Laureata organizowanej w czerwcu przez
  PCE i PPP w Wołowie.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych.

Harmonogram I Powiatowego Konkursu

„Savoir- vivre, czyli szacunek zawsze i wszędzie”

 1. Wyznaczenie koordynatora szkolnego – do 24 lutego 2021
 2. Zgłoszenie szkoły do PCE i PPP w Wołowie – do 24 lutego 2021
 3. Przesłanie zadań konkursowych do szkół –25 lutego 2021
 4. Etap powiatowy – 26 luty 2021 godz. 10.00.
 5. Sprawdzanie prac konkursowych – 26 luty 2021
 6. Ogłoszenie listy laureatów –  4 marca 2021
 7. Gala laureata – czerwiec 2021

Zgłoszenia uczestników do Powiatowego Konkursu „Savoir- vivre, czyli szacunek zawsze
i wszędzie” do dnia 24 lutego 2021 roku na adres: radoslaw.sroka@wolowpce.pl

                   Doradca metodyczny                                                                         Dyrektor

   
           mgr Radosław Sroka                                                                mgr Krystyna Adaśko