Regulamin II Powiatowego Konkursu Polonistycznego „Mały Ortografik”

Regulamin II Powiatowego Konkursu Polonistycznego „Mały Ortografik” rok szkolny 2020/ 2021

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.

 1. Konkurs „Mały Ortografik” ma zasięg powiatowy. Zawody organizowane są dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Cele konkursu:

 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowania językiem ojczystym i motywacji do doskonalenia umiejętności ortograficznych,
 • podnoszenie wiedzy merytorycznej uczniów,
 • promowanie uczniów posiadających zdolności ortograficzne,
 • propagowanie placówki i dzieci w środowisku lokalnym.
 1. Organizacja zawodów na etapie szkolnym:
 • szkoła wyznacza koordynatora do kontaktów z organizatorem, który zgłasza udział w konkursie poprzez nadesłanie zgłoszenia na adres Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wpodn@wolowpce.pl w terminie określonym przez organizatora w harmonogramie,
 • zawody szkolne przeprowadza komisja szkolna, koordynator powołuje komisję w składzie: trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel edukacji polonistycznej,
 • koordynator szkolny otrzyma zestaw konkursowy w wersji elektronicznej (na adres e-mail szkoły) na dwa dni przed zawodami szkolnymi,
 • komisja szkolna sprawdza prace uczniów według schematu otrzymanego od organizatora w wersji elektronicznej,
 • po sprawdzeniu prac konkursowych przez komisję szkolną, koordynator dostarcza oryginały prac uczniów do organizatora konkursu oraz protokół,
 • do etapu powiatowego szkoły kwalifikują  prace uczniów, które uzyskały najmniejszą ilość błędów.
 1. Organizacja zawodów na etapie powiatowym :

W skład komisji konkursowej na szczeblu powiatowym wchodzą:

 • przewodniczący – doradca metodyczny przy PCE i PPP w Wołowie
 • członkowie – koordynatorzy szkolni  (wymagana minimalna ilość osób – 3 koordynatorów z różnych szkół)

Komisja kwalifikuje uczniów do etapu powiatowego, biorąc pod uwagę wszystkich zgłoszonych przez szkoły uczniów i najlepsze prace.

Koordynatorzy szkolni zobowiązani są dostarczyć protokoły z pierwszego etapu zawodów wraz z oryginałami prac uczniów w terminie wyznaczonym przez organizatora konkursu. W protokole należy podać imiona i nazwiska uczniów, rozpoczynając od najmniejszej ilości popełnionych błędów. Protokoły bez załączonych prac dzieci nie będą rozpatrywane.

Do drugiego etapu konkursu komisja kwalifikuje uczniów w oparciu o dostarczone prace i protokoły.

Lista zakwalifikowanych uczniów do etapu powiatowego zostanie ogłoszona w terminie ustalonym przez organizatora.

Zawody powiatowe nadzoruje komisja powiatowa składająca się z doradcy metodycznego oraz obecnych opiekunów uczniów podczas konkursu, powołana przez organizatora w dniu zawodów.

Z zawodów powiatowych zostanie sporządzony protokół. Prace konkursowe uczniów będą zabezpieczone przez komisję.  

Etap powiatowy konkursu odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brzegu Dolnym w Bibliotece budynku przy ulicy Młodzieżowej 2.

 1. Sprawdzanie prac z etapu powiatowego odbędzie się pod kierunkiem doradcy metodycznego, w terminie i miejscu  ustalonym przez organizatora w harmonogramie.

Prace uczniowskie sprawdzi zespół nauczycieli powołany przez organizatora, według ustalonego harmonogramu, który wyłoni laureatów. Praca zespołu będzie protokołowana.

Prace konkursowe są układane przez nauczycieli języka polskiego z terenu powiatu wołowskiego pod kierunkiem nauczyciela doradcy metodycznego, zatwierdzane przez organizatora.

 1. Tytuł laureata i nagrody zostaną wręczone na Gali Laureata organizowanej w czerwcu przez PCE i PPP w Wołowie.

Harmonogram II Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mały Ortografik”

 1. Wyznaczenie koordynatora szkolnego – do 17 lutego 2021
 2. Zgłoszenie szkoły do PCE i PPP w Wołowie – do 17 lutego 2021
 3. Przesłanie zadań konkursowych do szkół – 19 lutego 2021
 4. Etap szkolny  –  24 lutego 2021 godz. 9.00
 5. Przesłanie protokołu z zawodów i prac uczniowskich z etapu szkolnego do PCE i PPP w Wołowie – do 26 lutego 2021
 6. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu powiatowego
  – 3 marca 2021
 7. Etap powiatowy – 8 marca 2021 godz. 09.00
 8. Sprawdzanie prac konkursowych – 10 marca 2021
 9. Ogłoszenie listy laureata –  12 marca 2021
 10. Gala laureata – czerwiec 2021

Krystyna Adaśko – dyrektor

Dagmara Głuszczyńska – doradca metodyczny