Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego – 2013 – 2014

Pierwsze relacje z wdrożenia nowego systemu doskonalenia
nauczycieli w Polsce.

W dniach 4-5 kwietnia 2013r. na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się konferencja przedstawicieli 8 powiatów wdrażających od 01 stycznia 2013r. nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli tj.

1. Powiat Wołowski
2. Powiat Ciechanowski
3. Gmina Miasto Płock
4. Powiat Brzeski
5. Powiat Sieradzki
6. Powiat Chełmiński
7. Powiat Hajnowski
8. Powiat Miasto Łódź
 

 Powiat Wołowski reprezentowali: Alicja Kamecka- główny specjalista Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wołowie, Krystyna Adaśko- dyrektor PCE i PPP w Wołowie -koordynator merytoryczny projektu oraz Mariusz Mielcarek – kierownik projektu. Celem konferencji była wymiana pierwszych doświadczeń we wdrażaniu pilotażu zarówno w zakresie Rocznych Planów Wspomagania Pracy Szkół i Przedszkoli oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli. Każdy z powiatów uczestniczących w konferencji prezentował realizację zadań zapisanych w projekcie oraz aktualny stan realizacji zadań projektowych przez placówki JST. Przedstawiciele powiatów wdrażających projekt dzielili się sukcesami, efektywnymi rozwiązaniami z podziałem na obszar organizacyjny i  merytoryczny dotyczący wspomagania i tworzenia sieci oraz trudnościami napotykanymi w projekcie oraz ich skutecznymi rozwiązaniami. Prezentacje powiatów podsumowano zaplanowanymi etapami realizacji projektu do końca roku szkolnego 2012/2013. W drugim dniu konferencji omawiano wsparcie projektowe względem ORE w aspekcie merytorycznym oraz wsparcie projektowe względem IP2  w obszarze projektowo- finansowo- rozliczeniowym. Wszystkie oczekiwania, uwagi i sugestie  powiatów względem ORE zostały przekazane do szczegółowej analizy. Konferencja miała bardzo owocny wymiar zarówno pod względem merytorycznym oraz stworzenia sieci wsparcia powiatów wdrażających nowy system doskonalenia w Polsce.

   

————————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

      Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego” zbliżają się terminy pierwszych spotkań sieci współpracy i samokształcenia w powiecie.
     W związku z tym uprzejmie prosimy o przekazanie nauczycielom oddelegowanym przez Państwa do pracy w sieci, informacji o wszystkich terminach spotkań.

     Przypominamy również, że sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli oraz dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli współpracujących ze sobą  w ramach wybranego zagadnienia. Celem ich funkcjonowania jest współpraca, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i spotkań osobistych członków sieci z ekspertami zewnętrznymi.  
           

1.  Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół  i przedszkoli

mgr  Małgorzata Urban- koordynator sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli
– spotkanie sieci 19.04 g.14:00 w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-  Pedagogicznej w Wołowie – sala konferencyjna I piętro

2.  Sieć współpracy i samokształcenia humanistów – Nauczyciele pracują zespołowo

mgr Danuta Haller- koordynator sieci współpracy i samokształcenia humanistów
-spotkanie sieci 16.04 g. 14:00 w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie – sala konferencyjna I piętro

3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – Jak wspierać dziecko w uczeni u się matematyki?

mgr Katarzyna Nowak koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – -spotkanie sieci 22.04 g.14:00 w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Wołowie – sala konferencyjna I piętro

4.  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

mgr Dagmara Danielczyk-Słomian koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców
– spotkanie sieci 15.04 g.14:00 w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Wołowie – sala konferencyjna I piętro

Zapraszamy do współpracy

Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia

  kierownik projektu                                                                     koordynator merytoryczny projektu

dr Mariusz Mielcarek                                                                           mgr Krystyna Adaśko

————————————————————————————————————————–

Powiat Wołowski jako jeden z ośmiu na terenie Polski, jeden z dwóch na Dolnym Śląsku, rozpoczął realizację projektu wdrożeniowego pt. „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół  powiatu wołowskiego”.  Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 20 marca 2013 r w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury.

Konferencja – Nowy  system  doskonalenia  nauczycieli  w  Polsce.

                20 marca 2013r. w sali kinowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół  powiatu wołowskiego”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Dolnośląski Wicekurator Oświaty – Danuta Leśniewska wspólnie ze Starostą Wołowskim – Markiem Gajosem. Celem konferencji było omówienie założeń projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, przedstawienie koncepcji projektu wdrożeniowego w powiecie wołowskim oraz pokazanie przykładów praktycznych wspólnego i wzajemnego uczenia się – sieci współpracy i samokształcenia. Wykład inaugurujący został wygłoszony przez gościa specjalnego konferencji- dr Danutę Elsner- autorkę europejskich sieci współpracy i samokształcenia p.t. „Sieci współpracy i samokształcenia. Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły”.

Prowadzenie konferencji. Krystyna Adaśko                         Danuta Leśniewska -Dolnośląski  Wicekurator Oświaty 
      – koordynator merytoryczny                                                 oraz Marek Gajos -Starosta Wołowski.                                                                                                                                        Uroczyste otwarcie konferencji

W programie konferencji wystąpiła Joanna Soćko – ekspert merytoryczny z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przedstawiając ogólnopolski system doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Założenia projektu wdrożeniowego w powiecie wołowskim przybliżyli Grzegorz Łyczko – Wicestarosta Wołowski oraz Mariusz Mielcarek- kierownik projektu.

    
           
   Joanna Soćko – ORE w Warszawie                         dr Danuta Elsner – Sieci Współpracy i Samokształcenia

                                        
Wdrożenie projektu w powiecie wołowskim.                          Założenia i realizacja projektu
Grzegorz Łyczko – Wicestarosta Wołowski                  dr Mariusz Mielcarek – Kierownik projektu

         Elementem programu konferencji był także panel dyskusyjny z udziałem prelegentów konferencji w osobach: Danuta Elsner- ekspert niezależny, Joanna Soćko – ekspert merytoryczny projektu – ogólnopolski system doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Mariusz Mielcarek – kierownik projektu oraz Krystyna Adaśko – koordynator merytoryczny projektu.


Panel dyskusyjny

    Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Dolnego Śląska, Gmin i Powiatu Wołowskiego oraz 37 dyrektorów, wicedyrektorów, liderów WDN i nauczyciele placówek objętych wsparciem w ramach projektu.

    
Uczestnicy konferencji

Konferencja merytorycznie przybliżyła wszystkim uczestnikom założenia oraz zadania które przez 24 miesiące trwania projektu będą realizowane w 37 placówkach oświatowych Powiatu Wołowskiego. Działania obejmujące wdrożenie nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, nakierowanego na pracę z konkretną placówką poprzez opracowanie i realizację Rocznego Planu Wspomagania oraz wdrożenie Sieci Współpracy i Samokształcenia.

                                                           Katarzyna Fęglerska
                                                                           specjalista ds. promocji i monitoringu
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i przedszkoli z terenu powiatu wołowskiego
uczestniczących w projekcie:
“Kompleksowy ststem doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu
szkół powiatu wołowskiego”
.

            W związku ze złożoną deklaracją  przystąpienia Państwa placówki do udziału w w/w projekcie zwracamy się z prośbą o czynny udział w realizacji planowanych zadań wdrażanego projektu.  Prosimy o wypełnienie  ankiet oraz oddelegowanie nauczycieli Państwa placówki do pracy w ramach czterech utworzonych sieci współpracy  i samokształcenia.
 

1.   Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół  i przedszkoli

2.   Sieć współpracy i samokształcenia humanistów
      – Nauczyciele pracują zespołowo

3.   Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
      – Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

4.   Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

 Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli oraz dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem ich funkcjonowania jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i spotkań osobistych członków sieci z ekspertami zewnętrznymi.
 

Ankiety, które Państwu przesyłamy mają nam pomóc zarówno w zdiagnozowaniu potrzeb i oczekiwań dyrektorów oraz nauczycieli poszczególnych typów szkół jaki stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymując dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.


Prosimy o przekazanie ankiet wyznaczonym  przez Państwa nauczycielom oraz  odesłanie ich  do dnia 10.03.2013 roku na adresy mailowe do koordynatorów konkretnych sieci (adresy zostały umieszczone we wstępie każdej ankiety). Mówiąc w kwestionariuszu diagnozy o nauczycielach humanistach, mamy na uwadze zarówno polonistów, historyków jak i językowców, plastyków oraz bibliotekarzy i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 

Prosimy również o przesłanie imiennej listy oddelegowanych przez Państwa nauczycielido pracy w konkretnej sieci na adres: doskonalenie@wolowpce.pl w celu bezpośredniego kontaktu i zaproszenia do pracy w sieci. Wspólnie ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji, którzy otoczyli placówki biorące udział w projekcie opieką merytoryczną i organizacyjną, służymy Państwu wszelkimi infomacjami dotyczącymi realizacji w/w projektu. 

Zapraszamy do wspólpracy   dr Mariusz Mielcarek                                                             mgr Krystyna Adaśko
   kierownik projektu                                                   koordynator merytoryczny projektu  
                                                                                                   

                                                        Koordynatorzy sieci:

mgr  Małgorzata Urban    koordynator sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół  i przedszkoli

mgr Danuta Haller   koordynator sieci współpracy i samokształcenia humanistów
                                         – Nauczyciele pracują zespołowo

mgr Katarzyna Nowak koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli  matematyki
                                         – Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

mgr Dagmara Danielczyk-Słomian koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

Dokumenty do pobrania:

—————————————————————————————————————————————- 
  Wołów dn. 14.02.2013

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji
w placówkach oświatowych Powiatu Wołowskiego

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji realizują zadania w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych  w ramach projektu . “Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu  szkół powiatu wołowskiego”. Jako zewnętrzni specjaliści, SORE nawiązali kontakty z dyrektorami i będą do końca 2014 r.  wspierać szkołę, dyrektora i radę pedagogiczną szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie, towarzysząc oraz służąc pomocą we wszystkich etapach przygotowania, realizacji i podsumowania rocznego planu wspomagania pracy szkoły/przedszkola.

Swoje działania SORE realizuje bezpośrednio w placówce, którą wspiera (przydział placówek do pobrania). SORE pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Do końca lutego 2013 prowadzone są diagnozy potrzeb szkoleniowych w szkołach/przedszkolach objętych projektem. W tym czasie w każdej ze szkół/przedszkoli odbędą się warsztaty diagnostyczno-rozwojowe, które pozwolą wyłonić tematy ofert doskonalenia na dany rok szkolny dla konkretnej placówki. Cały proces wspomagania poczynając od wspólnie ze szkołą przeprowadzonej diagnozy potrzeb, poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i współpracę przy opracowaniu wniosków do dalszej pracy.
 

mgr Katarzyna Fęglerska
spec. ds. promocji i monitoringu projektu

– prezentacja uruchomi się automatycznie po kliknięciu na plakat –____________________________________________________________________________

“Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół 
powiatu wołowskiego”

    
Projekt realizowany przez Powiat Wołowski w okresie 01.01.2013 – 31.12.2014
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet III. Działanie 3.5.

Powiat Wołowski  otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 3.5.) na realizację projektu ” Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli droga do sukcesu szkół powiatu wołowskiego ” .

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wołowskim poprzez stworzenie planów wspomagania szkół spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Cele szczegółowe:

  • Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie    Wołowskim od 01.01.2013 do 31.12.2014
  • Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli przez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania szkoły/przedszkola
  • Wzrost kompetencji dyrektorów/ wicedyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli
  • Podniesienie jakości współpracy dyrektorów/ wicedyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.


Zadania w ramach projektu:
1.Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania.2.Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach.
3.Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Projektem objętych zostanie 37 typów placówek z terenu Powiatu Wołowskiego.
Materiały do pobrania:
Deklaracja przystąpienia placówki oświatowej do projektuProgram nauczania – Głos nauczycielski nr 46Głos Nauczycielski -nr 48
Wspomaganie szkół – Głos nauczycielski nr 50
Sieci współpracy – Głos nauczycielski nr 6

————————————————————————————————-

Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami władz lokalnych w sprawie projektu– 10 stycznia 2011 – PCE i PPP w Wołowie

——————————————————————————-
Materiały do pobrania:
prezentacje Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie:

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół- pobierz
System kompleksowego wsparcia pracy szkoły- pobierz