I Powiatowy Konkurs „Żyję, więc pomagam”

Regulamin I Powiatowego Konkursu „Żyję, więc pomagam”
dotyczący pierwszej pomocy przedmedycznej- rok szkolny 2020/ 2021

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Cele konkursu:

 • pogłębianie wiedzy z  zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów
 • popularyzowanie idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi  

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs „Żyję więc pomagam” ma zasięg powiatowy, organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych tylko na etapie powiatowym.
 2. Uczniowie rozwiązują zadania konkursowe w formie testu jednokrotnego wyboru.  
 3. Konkurs powiatowy nadzoruje komisja składająca się z doradcy metodycznego oraz obecnych opiekunów uczniów podczas konkursu, powołanych przez organizatora w dniu konkursu.
 1. Opiekunowie otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do zadań konkursowych dzień przed konkursem. W dniu konkursu roześlą powyższy link uczniom na ich konta e-mail/udostępnią na platformach, nadzorując uruchomienie
  i rozwiązywanie zadań konkursowych.
 2. W skład komisji konkursowej na szczeblu powiatowym wchodzą:

a. przewodniczący – doradca metodyczny przy PCE i PPP w Wołowie.  
b. członkowie – koordynatorzy szkolni .

 1. Komisja kwalifikuje uczniów do etapu powiatowego, biorąc pod uwagę wszystkich zgłoszonych przez szkoły uczniów.
 2. Z konkursu powiatowego zostanie sporządzony protokół po konkursowy.
 3. Sprawdzanie prac z etapu powiatowego odbędzie się pod kierunkiem doradcy metodycznego, w terminie i miejscu  ustalonym przez organizatora w harmonogramu.
 4. Zgłoszeni uczniowie rozpoczynają rozwiązywanie zadań o ustalonej wcześniej godzinie.
 5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów z testu, o kolejności zajmowanych miejsc decyduje czas rozwiązania danego testu.
 6. Tytuł laureata i nagrody zostaną wręczone na Gali Laureata organizowanej w czerwcu przez PCE i PPP w Wołowie.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych.

Harmonogram I Powiatowego Konkursu

„Żyję, więc pomagam”

 1. Wyznaczenie koordynatora szkolnego – do 7.04.2021.
 2. Zgłoszenie szkoły do PCE i PPP w Wołowie – do 7.04.2021. do godziny 15.00.
 3. Przesłanie zadań konkursowych do szkół –7.04.2021.
 4. Etap powiatowy – szkoły podstawowe-  8.04. 2021 godz. 8.00.
 5. Etap powiatowy – szkoły ponadpodstawowe-  9.04. 2021 godz. 8.45.
 6. Sprawdzanie prac konkursowych – 8-9.04.2021.
 7. Ogłoszenie listy laureatów –  16 .04.2021.
 8. Gala laureata – czerwiec 2021

  Zgłoszenia uczestników do Powiatowego Konkursu „Żyję więc pomagam” do dnia 7.04.2021 roku na adres: radoslaw.sroka@wolowpce.pl

Dyrektor PCE i PPP
mgr Krystyna Adaśko

Doradca metodyczny                                                           
mgr Radosław Sroka