PIERWSZA POWIATOWA PLACÓWKA AKREDYTOWANA NA DOLNYM ŚLĄSKU


PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE
DLA
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W WOŁOWIE

Z wielką dumą informujemy, że dnia 9 lutego 2015 roku Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie jako pierwsza placówka powiatowa, a zarazem piąta w województwie dolnośląskim otrzymała AKREDYTACJĘ – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Może zatem poszczycić się mianem PLACÓWKI AKREDYTOWANEJ.
Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów.
Jeśli placówka wchodzi na ścieżkę akredytacji to jest to równoznaczne ze zwróceniem uwagi na jak najwyższą jakość procesu edukacyjnego, który jest przez nią realizowany. Uzyskanie zatem zewnętrznej akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone w systemie oświatowym wymagania i przyjęte kryteria jakości określone w stosownym akcie prawnym. Akredytacja stanowi ukoronowanie procedur ewaluacyjnych, stosowanych w tych placówkach doskonalenia nauczycieli, które mają poczucie obowiązku rozliczania się ze swoich zobowiązań zawartych zarówno w normach prawa oświatowego oraz w misji placówki.
Po spełnieniu wszelkich wymagań formalnych, dnia 29 stycznia 2015 roku w placówce wizytowała komisja akredytacyjna, która oceniała placówkę pod względem zgodności jej funkcjonowania z przyjętymi standardami. Po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego, w drodze Decyzji Administracyjnej Nr 9/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowe zostało uhonorowane zaszczytnym tytułem placówki akredytacyjnej, które z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dnia 23 lutego 2015 r. odebrała Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Równocześnie stosowny dokument otrzymał Pan Maciej Nejman – Starosta Wołowski. Akredytacja placówki jest ukoronowaniem pracy całego zespołu pracowników zarówno merytorycznych jak i administracyjnych PCE i PPP w Wołowie oraz ważnym dla rozwoju placówki wyróżnieniem, nakładającym na placówkę ciężar odpowiedzialności, który pragniemy z należytą starannością realizować z wymiernymi sukcesami, jak to czyniliśmy dotychczas.

Wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do tego prestiżowego wyróżnienia dla naszej placówki, składam słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności – Krystyna Adaśko dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.