Oferta Edukacyjna 2020/2021

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w podejmowanych działaniach edukacyjnych wychodzi naprzeciw zmianom zachodzących nieustannie w systemie oświaty, które stanowią źródło inspiracji do podejmowania nowych wyzwań. Kierunkiem działania Centrum jest dążenie do pełnego rozwoju możliwości tkwiących w kadrze pedagogicznej placówek oświatowych powiatu wołowskiego. Jednym z podstawowych celów działalności Centrum jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, wykorzystując zasób kadrowy naszej placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej, a nade wszystko doradztwa metodycznego w zakresie twórczego i kreatywnego spojrzenia na proces doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku szkolnym 2020/2021 decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie obejmie obszarami doradztwa metodycznego w zakresie: języka polskiego, matematyki i informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz proponujemy nowe obszary doradztwa metodycznego w zakresie: języki obce, historia – szkoły podstawowe, historia- szkoły ponadpodstawowe, wiedza o społeczeństwie.

   Mając na uwadze nowe wymagania, jakie przed pracownikami oświaty stawia współczesna szkoła, staramy się wyjść im naprzeciw, by wesprzeć dyrektorów, nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim uczniów szkół i placówek powiatu wołowskiego. Zmiany w oświacie, przekładają się na konieczność ciągłego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych. Dlatego planując działania, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, stara się dopasować do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niezależnie od placówki, czy jest to Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna, czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, misją Centrum jest troska, o jak najwyższą jakość kształcenia, gdzie celem najważniejszym jest dziecko – uczeń.

   Obszarem działań PCE i PPP w Wołowie jest środowisko nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego tj. Gminy Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko. Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferujemy wspomaganie nastawione na doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego. Proponujemy szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, podchodzimy indywidualnie do problemów i potrzeb każdej placówki. Korzystamy ze wsparcia doświadczonych edukatorów, ekspertów zewnętrznych. Wykorzystujemy także wiedzę i umiejętności uczestników biorących udział w organizowanych formach doskonalenia. Tworzymy w ten sposób atmosferę, sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. Realizujemy politykę oświatową państwa, uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Planując działania zawsze odnosimy się do głównych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021.

   Placówka nasza potwierdziła jakość i rangę podejmowanych działań, otrzymując Akredytację – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, decyzja nr 18/2020 z dnia 12 czerwca 2020r. Może, zatem poszczycić się mianem Placówki Akredytowanej.

Z serdecznym zaproszeniem do współpracy
 Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie
wraz z kadrą centrum