Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Ortograffiti

ORTOGRAFFITI – pomoc terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti jest realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym od 2005r. przez pedagoga- mgr Iwonę Grabowiecką. Głównym celem programu jest podniesienie świadomości ortograficznej u uczniów, zwłaszcza tych ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także trudnościami w uczeniu się matematyki. Uczniowie ćwiczą percepcję wzrokową słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem.ORTOGRAFFITI to seria 8 zeszytów ćwiczeń adresowanych do dzieci w wieku 10–13 lat, które mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią . Seria doskonale nadaje się do samodzielnej pracy dziecka w domu, pod kierunkiem rodzica. W cyklu trzyletnim dziecko objęte jest pełnym programem terapii, który został opracowany przez specjalistów, co daje pewność, że praca będzie się odbywała na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym. www.ortograffiti.pl
 

Dziecko pracujące na podstawie Programu ORTOGRAFFITI:

- będzie usprawniać funkcje poznawcze uczestniczące w nauce
czytania i pisania wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne i współdziałanie ze sobą tych funkcji,
a także pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie;
- osiągnie postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma;
- opanuje umiejętność płynnego czytania, a zwłaszcza technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, poszerzy zakres słownictwa i wiadomości;
- rozwinie sprawność językową w zakresie form wypowiedzi pisemnej i ustnej;
- osiągnie lepsze wyniki w nauce a jego motywacja do pracy wzrośnie.

 

ORTOGRAFFITI – pomoc terapeutyczna dla młodzieży


ORTOGRAFFITI to seria 11 zeszytów ćwiczeń adresowanych do młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych, która ma trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. Trudności dyslektyczne uczniów w starszym wieku szkolnym sprowadzają się przede wszystkim do nieumiejętności poprawnego pisania. Dlatego ćwiczenia łączą usprawnianie procesów poznawczych z gruntownym opracowaniem reguł ortograficznych.

Seria doskonale nadaje się do samodzielnej pracy dziecka w domu, pod kierunkiem rodzica. Cykl trzyletni obejmuje pełen program terapii, który został opracowany przez specjalistów, co daje pewność, że praca będzie się odbywała na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym.

 

ORTOGRAFFITI – Matematyka bez trudności

Seria ORTOGRAFFITI dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki, to pierwsza seria zeszytów rozwijających umiejętności matematyczne, opracowana z myślą o uczniach klas IV–VI szkoły podstawowej, a także ich rodzicach, nauczycielach i terapeutach. Składa się z dwóch zeszytów. Pierwszy z nich zawiera ćwiczenia w zakresie czterech podstawowych działań: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na liczbach naturalnych, a drugi na ułamkach dziesiętnych i zwykłych.

Praca z dzieckiem w domu

Każdy rodzic może pomóc swojemu dziecku. Wystarczy przestrzegać pewnych zasad i zaopatrzyć się w odpowiednie pomoce terapeutyczne. Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Jeśli chcemy, by nasze dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy zawodowe i finansowe, konieczne jest podjęcie systematycznej, ukierunkowanej pracy. Ogromna odpowiedzialność spada tutaj na rodziców, którzy powinni wspierać i zachęcać swoje dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku. Systematyczna praca w domu jest warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne.
 

Na czym polega istota pracy z dzieckiem z dysleksją?

 Praca z dzieckiem dyslektycznym polega na usprawnianiu funkcji uczestniczących w czynności czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych. Dlatego istotne jest, by w zestawie ćwiczeń do jednorazowego wykonania znalazły się różne ich typy, rozwijające wszystkie wymienione funkcje. Równocześnie z usprawnianiem funkcji poznawczych należy rozwijać umiejętności czytania: technikę i rozumienie czytanej treści oraz pisania: poprawność ortograficzną i wygląd graficzny.

Pomoce terapeutyczne


Samodzielne przygotowanie przez rodziców właściwych zestawów ćwiczeń, uwzględniających wszystkie wymienione aspekty, jest trudne, gdyż wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego warto używać gotowych pomocy, przygotowanych przez specjalistów terapii dysleksji, które będą stanowiły podstawę codziennej pracy z dzieckiem. Dzięki temu zyskamy pewność, że dziecko pracuje na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym, oraz zaoszczędzimy czas i wysiłek włożony w samodzielne poszukiwanie odpowiednich zadań. Powyższe założenia w pełny sposób realizuje Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI (dla dzieci w wieku 10-13 lat, dla młodzieży), który doskonale nadaje się do samodzielnej pracy dziecka w domu pod kierunkiem rodzica. www.ortograffiti.pl

Data dodaniaa: 2009-12-27 Powrót do góry