Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Golden Five

Celem programu Golden Five jest stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem. Ponadto celem programu jest także:  • * Dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
  • * Wzmocnienie integracji klasy;
  • * Poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.

Adresaci Programu:

* Nauczyciele uczący w szkołach II stopnia (gimnazjach), zwłaszcza wychowawcy;
* Docelowo uczniowie tych szkół, szczególnie z klas pierwszych.

Czas trwania programu – jeden semestr

Czas realizacji programu w klasie – 16 tygodni

Implementacja programu.
Pierwszym krokiem realizacji jest spotkanie informacyjne wychowawcy/realizatora z rodzicami. Po uzyskaniu zgody rodziców przeprowadza on badania ewaluacyjne (Pretest) wśród uczniów swojej klasy, posługując się zestawem kwestionariuszy i ankiet.
Z rodzicami wybranych („złotych") uczniów przeprowadza również wywiad i zawiera kontrakt. Następnie stopniowo wprowadza wybrane „złote zasady" do codziennej praktyki w szkole. W pierwszym tygodniu wdraża trzy zasady, w każdym następnym tygodniu dodatkowo kolejne trzy nowe. Pewnym ułatwieniem jest Arkusz Ewaluacji Procesu zawierający przewidzianą na każdy tydzień listę zasad oraz skalę, na której zaznacza się częstotliwość ich stosowania. Początkowo wychowawca stosuje je wobec wybranej piątki uczniów, aby nabrać wprawy i sprawdzić efekty, a następnie rozszerza na całą klasę. Proces wdrażania zasad odbywa się pod nadzorem i przy wsparciu instruktora/superwizora co stanowi nowatorską propozycję wprowadzoną dla podniesienia efektywności programu.
 
Równolegle, podczas lekcji wychowawczych, nauczyciel podejmuje działania adresowane do całej klasy: integracyjne, wypracowanie zasad dotyczących zachowania oraz nauki itp. Scenariusze godzin wychowawczych otrzymuje gotowe lub opracowuje własne korzystając z pomocy instruktora. Po szesnastu tygodniach przeprowadza ponowne badanie ewaluacyjne (Posttest) posługując się tym samym zestawem narzędzi .
 
Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiego programu Golden Five zamieszczone są na stronie Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie –www.cmppp.edu.pl.

Obszary programu

Na podstawie obszernej literatury przedmiotu, w tym wyników badań dotyczących potrzeb oraz funkcjonowania wczesnych nastolatków w szkołach drugiego stopnia, wyodrębniono pięć kluczowych „złotych obszarów" (zasad), które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i klimacie społecznym:

Obszar 1: Zarządzanie klasą
1. Tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej koncentracji (skupieniu) i pracy.
2. Zwiększanie motywacji uczniów do uczenia się.
3. Kształtowanie pro-społecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.

Obszar 2: Budowanie relacj
i
Stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel-uczeń, opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.

Obszar 3: Klimat społeczny
Stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.

Obszar 4: Nauczanie zindywidualizowane
Zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Obszar 5: Współpraca szkoła - dom
Kreowanie klimatu współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, aby zwiększyć osiągnięcia uczniów w nauce oraz ich społeczne zaangażowanie w klasie.
 
Do każdego obszaru przygotowano listę kluczowych („złotych") zasad postępowania nauczyciela, które są stopniowo wprowadzane w codziennej pracy w szkole. Są to różnorodne gesty, komunikaty słowne i proste działania, z których wiele jest dobrze wszystkim znane. Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie czasu.

Realizator programu z ramienia PCE i PPP:

mgr Elżbieta Kosmala-Łączka- psycholog – PPP w Brzegu Dolnym –tel.71/319-99-94
Lista przeszkolonych kandydatów na instruktorów programu Golden Five – 2007 r.
Regionalni Liderzy
Imię i Nazwisko
e-mail
Instytucje Miasto Województwo
Elżbieta Kosmala-Łączka
elakl@vp.pl
Powiatowe Centrum Edukacji i
Pomocy P-P w Wołowie - Pordania P-P w Brzegu Dolnym
Wołów dolnośląskie

 

Data dodaniaa: 2008-07-14 Powrót do góry