Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

ZADANIA

CELE I ZADANIA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE

 

1.      Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2.      Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywnego uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

3.      Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.

4.      Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

5.      Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

6.      Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu
i planowaniu kariery zawodowej.

7.      Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

 

PORADNIA REALIZUJE ZADANIA POPRZEZ:

 

·         diagnozę – prowadzi badania dzieci i młodzieży zgłaszających się do poradni, dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych, kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, kształcenia specjalnego,

·         konsultację –wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,

·         terapię – prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej w stosunku do dzieci i młodzieży, inspiruje działalność terapeutyczną w placówkach, udziela pomocy merytorycznej w tym zakresie,

·         psychoedukację – wspiera rodzinę i szkołę, popularyzuje wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, rozwija umiejętności wychowawcze,

·         doradztwo – prowadzi doradztwo psychologiczno- pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu, planowania kariery zawodowej,

·         mediację – podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

·         interwencje w środowisku ucznia podejmuje działania umożliwiając rozwiązanie sytuacji trudnych we współpracy z innymi powołanymi do tych celów podmiotami,

·         działalność profilaktyczną – prowadzi zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień alkoholowych, nikotynowych i narkotycznych wśród dzieci i młodzieży i ich rodziców, profilaktyki zaburzeń rozwojowych,

·         działalność informacyjną – rozpowszechnia w środowisku lokalnym informacje dotyczące działalności poradni oraz innych placówek i instytucji udzielających specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, propaguje informacje na temat kariery zawodowej,

·         orzecznictwo – organizuje i powołuje zespoły orzekające, które prowadzą postępowanie orzekające i kwalifikujące do:

       - kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami
         rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki
         i metod pracy,

       - indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
         uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 

Data dodaniaa: 2009-03-12 Powrót do góry