Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Zadania PPP Brzeg Dolny

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
ul. 1 Maja 21

tel. 71/319 99 94

mail: pppbd@vp.pl

 

KORZYSTANIE Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PORADNIĘ  JEST
DOBROWOLNE I BEZPŁATNE


PORADNIA CZYNNA JEST

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Sekretariat czynny w godzinach od 7.30 do 15.30

Pracownicy pedagogiczni pracują w godzinach od 8.00 do 17.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


USŁUGI DOSTĘPNE NA TERENIE PORADNI:

  1. Badania psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne. Diagnoza:

-       Dojrzałości szkolnej

-       Deficytów rozwojowych i trudności w nauce

-       Specyficznych trudności w nauce czytania i pisania

-       Potencjalnych możliwości i specjalnych uzdolnień

-       Zaburzeń i opóźnień rozwoju mowy

-       Problemów natury emocjonalnej (lęki, moczenie nocne,
                    zahamowania)

-       Problemów w zachowaniu (nieposłuszeństwo, agresja,
                    nadpobudliwość)


Nowość!

Oferujemy zajęcia z dogoterapii.

 

2.      Zajęcia stymulujące rozwój dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecka wolniej rozwijającego się.

       3.    Indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

4.      Udzielanie porad, konsultacji w zakresie zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozwijanie umiejętności wychowawczych.

5.      „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - zajęcia warsztatowe - część I.

6.      "Szkoła dla rodziców i wychowawców" - rodzeństwo bez rywalizacji - część II.

7.      Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych (uczniowie szkół podstawowych).

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYDAJE OPINIE W SPRAWACH:

1.      wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2.      wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

3.      pozostawienia ucznia kl. I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

4.      objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

5.      dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

6.      zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego,

7.      udzielenia zezwolenia na indywidualny program i tok nauki,

8.      przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

9.      innych, określonych w odrębnych przepisach.

 

ORAZ ORZECZENIA KWALIFIKUJĄCE DO:

1.      kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

2.      indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

USŁUGI DOSTĘPNE NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

1.      Badania przesiewowe – wstępna ocena poziomu dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich oraz tzw. ryzyka dysleksji .

2.      Badanie gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich według ogólnopolskiego programu MEN i CMPPP.

3.      Badania poziomu rozwoju artykulacji u dzieci w wieku 5, 6 lat.

4.      Badania komputerowe słuchu testem „Słyszę”.

5.      Badania przesiewowe uczniów kl. IV w zakresie rozpoznawania specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu.

6.      Ukierunkowana obserwacja dziecka pod kątem zgłaszanych trudności.

7.      Zajęcia warsztatowe z zakresu aktywizacji zawodowej uczniów kl. VI, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

8.      Badania preferencji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

9.      Prelekcje dla rodziców popularyzujące wiedzę psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną.

Data dodaniaa: 2008-02-27 Powrót do góry