Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Kurs doskonalący: Uczeń trudny w szkole


Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, nauczycieli dydaktyków na 15 godzinny kurs doskonalący nt.:

 

Uczeń trudny w szkole

 

Cykl trzech warsztatów, podczas których uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie
z niepożądanymi zachowaniami uczniów na terenie szkoły- nadpobudliwość psychoruchowa, niska motywacja do nauki, brak dyscypliny w klasie, zaczepki słowne, zachowania prowokacyjne, odmowa współpracy, bierny opór, agresja, utrudnianie prowadzenia lekcji, inne trudności.  Spotkania mają na celu rozwijanie kompetencji psychologicznych i terapeutycznych nauczycieli.

 

 

Program szkolenia:

 

Moduł I - Komunikacja z trudnym uczniem -  08 października 2019 r.

 

Trudna komunikacja- trudna edukacja. Dobra komunikacja
- …..lepsza edukacja!  
Psychologiczne uwarunkowania skutecznej komunikacji.

 

Zagadnienia:

· Werbalne i niewerbalne zachowania ułatwiające lub utrudniające wzajemne porozumiewanie się

·      Budowanie właściwych nawyków, radzenie sobie ze złością i uczniowską krytyką

· Modyfikowanie niewłaściwych zachowań uczniów, wzmacnianie pożądanych, właściwe formułowanie oczekiwań

·     Jak reagować, aby nie generować sytuacji trudnych wychowawczo, jak rozmawiać z uczniem w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego

·      Kierunki rozwoju osobistego, sprzyjające poprawie umiejętności interpersonalnych

 

Moduł II - Psychologiczne gry uczniów – 22 października 2019 r.

 

Teoria gier psychologicznych w pigułce- czyli co to są gry psychologiczne
i dlaczego warto spojrzeć na trudne zachowania uczniów w konwencji gier.

 

Zagadnienia:

·    Kiedy i po co grają uczniowie

·   Jak rozpoznać grę psychologiczną i co robić, aby nie grać
( …a może czasem zagrać?)

·    Rozpoznawanie ukrytych motywów gier

·    Sposoby radzenia sobie z grami

·    Zasady komunikacji z uczniem-graczem

·    Wachlarz gier psychologicznych

 

 

Moduł III – 5 listopada 2019

Krótkoterminowe i długoterminowe strategie wygaszania niepożądanych zachowań…
…czyli jeśli nauczyciel nie przejmie kontroli, przejmą ją uczniowie

 

Warsztat odpowiada na pytanie, jaką strategię interwencji wybrać
w trudnej sytuacji, w zależności od problemu ucznia czy klasy.

 

Zagadnienia:

·      Czym są strategie krótkoterminowe i długoterminowe

·      Jak dobierać sposoby interwencji aby doskonalić oddziaływania wychowawcze 

·      Kierowanie zachowaniem- normy i zasady, strategiczne kierowanie uwagi

·      Trudności w kontakcie z uczniem nastawionym negatywnie do współpracy

·      Budowanie pozytywnej atmosfery współpracy w klasie, wzmacnianie zachowań prospołecznych, motywowanie do nauki

·      Wygaszanie zachowań destrukcyjnych, agresywnych, przemocowych

 

Dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu w ubiegłym roku szkolnym, warsztat stanowi kontynuacją oraz rozszerzeniem spotkania, które odbyło się wiosną nt. „Model pracy z trudnym uczniem”.

 

Prowadzący: mgr Joanna Sikora - psycholog , socjoterapeuta, nauczyciel akademicki.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami.  Prowadzi terapię rodzin, grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodziców.  Udziela konsultacji dyrektorom placówek oświatowych w zakresie trudnych sytuacji w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz z ich rodzinami. 

 

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele dydaktycy


Forma pracy:
elementy wykładu, praca metodami warsztatowymi - aktywnymi

Termin szkolenia :  I spotkanie – 08 października 2019 ( wtorek) godz. 15:30

 II spotkanie – 22 października 2019 ( wtorek) godz. 15:30

III spotkanie – 05 listopada  2019 ( wtorek) godz. 15:30

 

Liczba godzin :15 godzin/ 5 godzin dydaktycznych każde spotkanie

Koszt szkolenia : 180 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Szkolenie ma charakter kompleksowy i stanowi całość merytoryczną. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu doskonalącego w wymiarze 15godzin dydaktycznych.

 

Grupa warsztatowa do 25 osób/ decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 03.10.2019 r. godz. 13:00. Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl


   

    Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji                                                   DYREKTOR
     i organizacji szkoleń 

mgr Katarzyna Fęglerska                                           mgr Krystyna Adaśko

Data dodania: 2019-09-18 Powrót do góry