Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 r.


 

           Zgodnie z § 34 ust. 9  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.
w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…) – Dz. U. poz. 1911 z późn. zm., Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej informuje,  że sprawozdania finansowe
za rok 2018, na które składają się:

 

1)    bilans jednostki budżetowej,

2)    rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),

3)    zestawienie zmian w funduszu jednostki,

4)    informacja dodatkowa,

 

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.  

 

Data dodania: 2019-05-08 Powrót do góry