Powiatowy Konkurs Matematyczny „Liga Matematyczna”

Regulamin Ligi Matematycznej

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego regulaminu.

1.2.      Konkurs „Liga Matematyczna” ma zasięg powiatowy.

1.3. Zawody składają się z czterech rund realizowanych na platformie e-learningowej.

  • Cele konkursu

2.1.      Rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów.

2.2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.3.      Promowanie uczniów posiadających zdolności matematyczne.

2.4.      Kształtowanie postawy uczciwej rywalizacji.

  • Organizatorzy

3.1. Konkurs „Liga Matematyczna” organizuje sieć nauczycieli matematyki przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

3.2.      Skład komisji konkursowej:

  1. Przewodniczący – doradca metodyczny przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.
  • Członkowie – powołani przez dyrektorów szkół szkolni koordynatorzy konkursu.
  • Uczestnicy konkursu

4.1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, którzy zadeklarują chęć przystąpienia do niego.

  • Organizacja i przebieg konkursu

5.1. Przez 10 dni każdego miesiąca, na platformie edukacyjnej http://sieci.wolowpce.pl, w kursie Liga Matematyczna, udostępnione będą dwa testy. Jeden dla uczniów klas IV-VI, drugi dla uczniów klas VII i VIII. Dostęp do testu będą mieć tylko zarejestrowani użytkownicy.

5.2. Test można rozwiązywać z przerwami w ciągu dziesięciu dni pamiętając jedynie o terminie jego zamknięcia. W zadaniach typu wielokrotnego wyboru należy zaznaczyć jedną lub więcej z proponowanych odpowiedzi, w zadaniach otwartych należy wpisać własną. Po zatwierdzeniu odpowiedzi nie będzie możliwości ponownego rozwiązania testu.

5.3. Za test można otrzymać maksymalnie 20 punktów (10 zadań – każde za 2 punkty).

5.4. W czasie pracy z testem nie wolno korzystać z pomocy innych osób oraz gotowych rozwiązań dostępnych w książkach lub w Internecie. Nie wolno również komentować zadań oraz udostępniać ich odpowiedzi w czasie, gdy test jest aktywny.

5.5. Każdy uczestnik będzie wpisany na listę rankingową aktualizowaną po każdej rundzie. Wgląd do wyników będą mieć nauczyciele – szkolni koordynatorzy konkursu.

5.6. Na zakończenie rozgrywek najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody, które wręczymy na Gali Laureatów.

5.7.      Zakres wiedzy obejmuje treści nauczania w szkole podstawowej.

  • Terminarz II edycji

6.1. Zgłoszenie uczniów polega na przekazaniu przewodniczącemu komisji konkursowej (doradcy metodycznemu) wypełnionego pliku arkusza kalkulacyjnego stanowiącego załącznik do regulaminu. Zgłoszenie uczniów można dokonać w czasie dyżuru doradcy 17 grudnia w godz. 15.00-17.00 lub we wtorek 22 grudnia w godz. 14.15-16.15. Zgłoszenie można również przesłać do końca grudnia 2020 r. na adres e-mail doradcy: zenon.pedziwiatr@wolowpce.pl lub za pomocą platformy edukacyjnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki i informatyki.

6.2.      Runda I: 20-30 stycznia 2021 r.

Runda II: 10-20 lutego 2021 r.

Runda III: 10-20 marca 2021 r.

Runda IV: 10-20 kwietnia 2021 r.

  • Zakres tematyczny kolejnych rund
RundaKlasy IV-VIKlasy VII i VIII
   
I.LiczbyLiczby
   
II.DziałaniaDziałania
   
III.Figury na płaszczyźnie, bryłyFigury na płaszczyźnie, bryły
   
IV.Obliczenia w geometriiWyrażenia algebraiczne, równania
   

Zapraszamy do udziału w konkursie

Dyrektor – Krystyna Adaśko

Doradca metodyczny – Zenon Pędziwiatr